Reglementen

Artikel 1 Doelstelling van de vereniging “ATB Marum”

Artikel 1.1 Doel van de vereniging

 

Het doel van de vereniging is het (doen) beoefenen, alsmede het positief uitdragen en bevorderen van het mountainbiken.

Artikel 1.2 Activiteiten van de vereniging

De vereniging organiseert hiertoe onder meer:

a. Fietstochten in groepsverband.

b. Trainingen in het zomerseizoen en eventueel spinning of andere training in het winterseizoen tegen een gereduceerd tarief.

c. Evenementen, clinics, promoactiviteiten en thema-avonden.

d. Onderhoud aan ATB-route Marum.

 

Artikel 1.3 Verkrijgen statuten en huishoudelijk reglement

Een exemplaar van de statuten van de vereniging is op verzoek te verkrijgen bij de Secretaris. Het huishoudelijk reglement staat op de website.

 

Artikel 2 Grondslag huishoudelijk reglement

Dit huishoudelijk reglement is opgesteld overeenkomstig art. 20 van de statuten van de vereniging. In bedoeld artikel wordt onder meer bepaald dat door de algemene vergadering van de vereniging reglementen kunnen worden opgesteld over onderwerpen waarin door de statuten niet of niet volledig wordt voorzien.

 

Artikel 3 Het lidmaatschap.

Artikel 3.1 Aanmelden voor het lidmaatschap

Aanmelding als lid vindt plaats door invulling en ondertekening van een standaard aanvraagformulier, dat op te vragen is bij de secretaris. De minimum leeftijd is 18 jaar. Voor leden jonger dan 18 jaar moet de ouder of voogd het lid inschrijven. Kandidaat leden wordt eerst gevraagd een aantal keren mee te fietsen.

 

Artikel 3.2 Indiening inschrijfformulier

Het ingevulde en ondertekende formulier dient te worden ingeleverd bij de secretaris.

 

Artikel 3.3 Verkrijging van het lidmaatschap

Na akkoordverklaring door het bestuur verkrijgt het kandidaat-lid een schriftelijke bevestiging van de vereniging. Na voldoening van de contributie wordt het nieuwe lid als zodanig ingeschreven.

 

Artikel 3.4 Afwijzing lidmaatschap

Een afwijzing van een kandidaat-lid wordt schriftelijk meegedeeld, met opgaaf van redenen, binnen 2 weken na indiening van de aanvraag.

 

Artikel 3.5 Bezwaarschrift afwijzing en opzegging door het bestuur van het lidmaatschap

Tegen de afwijzing en opzegging van het lidmaatschap door het bestuur kan binnen vier weken na dagtekening beroep worden aangetekend bij de algemene ledenvergadering. Wordt van deze mogelijkheid geen gebruik gemaakt, dan wordt de afwijzing en opzegging na die periode definitief.

 

Artikel 3.6 Lidmaatschapsduur

Het lidmaatschap geldt voor de duur van één jaar (01 januari – 31 december) en wordt telkens stilzwijgend verlengd, tenzij dit wordt beëindigd overeenkomstig art. 7 van de statuten of artikel 3.7 van dit huishoudelijk reglement.

 

Artikel 3.7 Opzegging van het lidmaatschap

Opzegging van het lidmaatschap dient, door het betreffende lid zelf, schriftelijk te geschieden vóór 01 januari van het lopende jaar (4 weken). Opzegging ná 01 januari ontslaat het lid niet van de verplichting om de contributie te voldoen.

 

Artikel 3.8 Lidmaatschapsgeld

Leden betalen voor hun lidmaatschap een jaarlijkse contributie. Alleen ereleden zijn hiervan vrijgesteld.

 

Artikel 3.9 Rechten en plichten van de leden

De rechten die voortvloeien uit het lidmaatschap zijn:

a. Deelname aan de clubactiviteiten, zoals omschreven in artikel 1.2.

b. Gebruikmaken van de faciliteiten die de vereniging biedt.

c. Stemrecht tijdens de ledenvergaderingen.

d. Vervullen van bestuurs- of commissiefuncties.

De verplichtingen van het lidmaatschap zijn:

a. Het voldoen van de contributie en eventuele andere financiële verplichtingen.

b. Naleving van de statuten, reglementen en de besluiten van de vereniging.

c. Het naar vermogen bijdragen aan de doelstellingen van de vereniging.

d. De belangen van de vereniging en sponsoren niet schaden.

f. Verplicht tot het lidmaatschap van de NTFU.

 

Artikel 4 Aansprakelijkheid

Artikel 4.1 Eigendommen vereniging

Leden die aansprakelijk zijn voor schade, aangebracht aan eigendommen van de vereniging, dienen deze schade op eerste aanzegging door of vanwege het bestuur, volledig te voldoen.

 

Artikel 4.2 Eigendommen derden

Leden die aansprakelijk zijn voor schade toegebracht aan derden dienen de vereniging te vrijwaren van alle aanspraken die derden te dier zake jegens de vereniging geldend mochten maken.

 

Artikel 5 Schorsing / royement

Niet-naleving van de statuten, de reglementen of besluiten van de vereniging kan leiden tot schorsing en ontzetting uit het lidmaatschap, overeenkomstig art. 6 lid 3, 4, 5 en 6 van de statuten.

 

Artikel 6 Contributie

a. Bij inschrijving als lid van de vereniging, is éénmalig een inschrijfbedrag, dat jaarlijks wordt vastgesteld, verschuldigd.

b. Leden (m.u.v. ereleden ) van de vereniging betalen een jaarlijkse contributie waarvan de hoogte wordt vastgesteld door de algemene vergadering.

c. De contributie dient vóór 01 april van het nieuwe jaar te zijn voldaan.

d. Aanmelding kan ook per 01 oktober (half jaar). Aansluitend gaat de contributie jaarlijks van 01 maart tot en met 28 februari. Het zo genaamde oktober-lid is bij aanmelding zo wie zo voor 1 ½ jaar lid.

 

Artikel 7 Informatie

Informatie is via de internetsite van de club te verkrijgen. Tevens wordt direct-mailing gebruikt om leden van informatie te voorzien.

 

Artikel 8 Het bestuur.

 

Artikel 8.1 Bestuursfuncties

a. Het bestuur bestaat uit tenminste 3 of ten hoogste 7 leden, die onderling een functieverdeling opstellen.

b. De volgende functies dienen in ieder geval te worden vervuld: Voorzitter, Secretaris en Penningmeester.

c. Voor elke bestuursfunctie wordt, in het belang van de continuïteit, een vaste vervanger aangewezen.

d. De verantwoording voor de ‘vaste’ activiteiten / taken (zoals ledenadministratie en sponsorwerving) dient bij voornoemde bestuur functionarissen te worden ondergebracht.

e. De leden van de vereniging worden in kennis gesteld van de verdeling van functies en taken. Deze staan vermeld op website.

f. Bij afwezigheid van de voorzitter neemt de penningmeester deze functie waar tenzij het bestuur anders beslist.

 

Artikel 8.2 Zittingsduur bestuur

a. Een bestuurslid treedt af na 3 jaar, volgens een door het bestuur vast te stellen rooster van aftreden.

b. Een aftredend bestuurslid is herkiesbaar voor een nieuwe periode van 3 jaar.

 

Artikel 8.3 Taken bestuursleden

a. De voorzitter leidt de vergaderingen van leden en bestuur. Hij/zij stelt in overleg met de secretaris de agenda voor de vergaderingen vast.

b. De voorzitter is o.a. verantwoordelijk voor de volgende taken; het onderhouden van contacten met overheidsinstanties, terreineigenaren en pers.

c. De secretaris is verantwoordelijk voor de verslaglegging van leden- en bestuursvergaderingen en het oproepen tot die vergaderingen. Naast de overige gebruikelijke taken zorgt de secretaris voor het opstellen van het jaarverslag en heeft hij de zorg voor het archief.

d. De penningmeester is belast met het beheer van alle gelden van de vereniging. Een taak van de penningmeester is eveneens het optimaliseren van de inkomsten van de vereniging, door het aanvragen van subsidies en het werven van sponsors, adverteerders en donateurs. Hij/zij kan zich hierbij doen bijstaan door een “Sponsorcommissie”.

 

Artikel 8.4 Vergaderfrequentie en beslissingsrecht

a. Het bestuur vergadert zo dikwijls de voorzitter of twee andere bestuursleden dit gewenst achten.

b. Bestuursbesluiten kunnen alleen worden genomen bij meerderheid van stemmen, wanneer tenminste de helft van alle bestuursleden aanwezig is.

 

Artikel 9 Bestuurscommissies

 

Artikel 9.1 Commissies

a. Het bestuur kan een aantal taken doen uitvoeren door commissies. Er zijn vaste commissies en tijdelijke commissies.

b. Voor de vaste commissies is een permanente taak binnen de vereniging weggelegd. Leden van vaste commissies dienen lid van de vereniging te zijn.

c. Tijdelijke commissies kunnen door het bestuur worden ingesteld voor een éénmalige opdracht.

 

Artikel 9.2 Vaste commissies binnen de vereniging zijn o.a.;

a. Sponsor commissie.

b. Onderhoud commissie route ATB Marum.

c. Nieuwe commissies worden op de ledenvergadering benoemd.

 

Artikel 9.3 Benoeming commissies

De voorzitters van de vaste commissies maken deel uit van het bestuur en worden benoemd door de algemene vergadering.

 

Artikel 9.4 Kascontrole

a. Een kascontrolecommissie, bestaande uit (tenminste) twee leden, controleert de inkomsten en uitgaven aan de hand van de administratie van de penningmeester.

b. Jaarlijks wordt één lid van deze commissie vervangen.

c. Van haar bevindingen maakt de commissie een verslag t.b.v. de algemene vergadering.

 

Artikel 10 Sponsors / donateurs

a. Bronnen van inkomsten voor de vereniging kunnen tevens zijn sponsoring en donatie.

b. De “Sponsorcommissie”, onder verantwoording van de penningmeester, stelt richtlijnen op die bij het aangaan van overeenkomsten met sponsors worden gehanteerd.

c. Rekening dient te worden gehouden met de regelgeving hieromtrent door overkoepelende organen of verenigingen waarbij ATB Marum zijn aangesloten.

d. Indien er sprake is van een substantiële tegenprestatie van de leden is de goedkeuring van de algemene vergadering vereist.

e. Sponsorafspraken dienen schriftelijk te worden vastgelegd.

f. Het donateurschap wordt voor één jaar (01 april – 31 maart) aangegaan en daarna automatisch per jaar verlengd, tot wederopzegging geschied. Opzeggen vóór 01 maart.

 

Artikel 11 Kleding

a. Aanschaf en bij bestelling van eventuele in de toekomst te gebruiken kleding.

De clubkleding is uitsluitend te koop bij RBL! voor ATB Vereniging Marum. De kleding is als volgt te verkrijgen;

– Elke sponsorperiode (moet) wordt middels een zeer aantrekkelijke omruilregeling alle kleding ingeleverd en kan nieuwe kleding worden besteld.

– Maandelijks kan kleding worden bijbesteld.

b. Draagplicht

Als vereniging willen wij graag dat onze leden in teamkleding rijden. Door de bijdrage van onze sponsoren kan de teamkleding tegen aantrekkelijke prijzen aangeboden worden. Ook de activiteiten die ATB Marum organiseert worden mogelijk gemaakt door onze sponsoren. In ruil daarvoor maakt ATB Marum o.a. publiciteit voor deze sponsoren. teamkleding is dus een groot onderdeel daar van. Van de leden wordt verwacht dat op ATB Marum-activiteiten zoveel mogelijk in ATB Marum kleding acte de préséance geven.

Bestuursleden en commissie leden rijden tijdens de verenigingsactiviteiten altijd in teamkleding. Deze teamkleding wordt voor een gereduceerd tarief verstrekt.

c. Licentierijders

Leden kunnen bij de ATB Marum geen KNWU licentie verkrijgen. Ze kunnen bij andere verenigingen een KNWU-licentie aanvragen. Nemen zij deel aan wedstrijden als licentiehouder, dan dragen ze de kleding van desbetreffende vereniging. Zij zijn een uitzondering op punt b.

NB. Voor KNWU-dag licentie rijders geldt dus gewoon punt b.

d. Uitzondering

Willen leden tijdens een ATB Marum-activiteit afwijkende kleding dragen bijvoorbeeld voor een “goed doel”, dan worden zij verzocht dit vooraf bij het bestuur te melden.

 

Met andere woorden wij hebben de vereniging opgericht om o.a. de ATB route van Marum te kunnen realiseren en hebben daar een zo groot mogelijke achterban voor nodig zodat wij serieus worden genomen als vereniging.

Het is dus niet de bedoeling dat als men lid wordt met als doel dit te steunen men verplicht mee moet doen met alle activiteiten en dus ook de teamkleding moet dragen. Op die manier jagen wij juist onze leden weg die ons een goed hart toedragen en dat kan nooit de bedoeling zijn.

Wij willen ook deze groep die wel lid is of wil worden niet in een hokje drukken en apart benaderen maar gewoon behandelen als ieder ander lid.

Wel blijven wij als bestuur van mening dat het wel zeer wenselijk en fatsoenlijk is ten aanzien van de sponsoren dat we zoveel mogelijk onze teamkleding dragen tijdens onze verenigingsactiviteiten.

 

Artikel 12 Algemene vergaderingen (Ledenvergaderingen)

Artikel 12.1 Frequentie algemene ledenvergaderingen

a. Er vindt tenminste 1 keer per jaar een algemene ledenvergadering plaats.

b. In de in het voorjaar te houden algemene ledenvergadering doet de secretaris verslag van het afgelopen verenigingsjaar en legt de penningmeester verantwoording af over het voorgaande boekjaar, gepaard gaande met een verklaring van de kascontrolecommissie, alvorens décharge van de ledenvergadering te kunnen verkrijgen.

c. Indien het bestuur het wenselijk acht, wordt in het najaar een tweede vergadering belegd.

 

Artikel 12.2 Oproep algemene ledenvergadering

Oproepen voor de ledenvergaderingen worden door de secretaris tenminste twee weken van tevoren aan de leden verzonden. Deze oproep wordt per mail verstuurd en wordt vergezeld van de agenda. Belangrijke punten, waaronder onderwerpen waarover besluitvorming dient plaats te vinden, worden hierin toegelicht.

 

Artikel 12.3 Agenda ledenvergadering

Agenda-voorstellen van leden moeten uiterlijk drie weken voor een ledenvergadering schriftelijk of per mail bij het bestuur worden ingediend.

 

Artikel 12.4 Toegang ledenvergadering

Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben alle leden (voor zover niet geschorst), alsmede degenen, die daartoe door het bestuur zijn uitgenodigd.

 

Artikel 12.5 Stemrecht

Stemgerechtigd in de ledenvergadering zijn voornoemde (onder 11.4) leden. Ieder lid heeft één stem. Iedereen die stemgerechtigd is, kan een andere stemgerechtigde schriftelijk volmacht verlenen tot het uitbrengen van zijn/haar stem. Een stemgerechtigde kan voor ten hoogste twee personen als gevolmachtigde optreden.

 

Artikel 13 Slotbepaling Huishoudelijk Reglement

In alle gevallen waarin de statuten en dit reglement niet voorzien en de bevoegdheid niet expliciet aan anderen is opgedragen beslist het bestuur.

 

Deze reglementen zijn goedgekeurd door de leden tijdens de Algemene Leden Vergadering van 19 november 2014.