Reminder: ALV 2023

Woensdag 01 maart 2023

Geef jij ook nog even aan dat je komt op onze Algemene Leden Vergadering?

Graag via de agenda of anders even een Whattsapp-bericht

 

1.  Opening en vaststellen agenda

2.    Vaststellen notulen ALV 2022

Notulen: Notulen ALV ATB Vereniging Marum 09-03-2022 (leden-deel)

3.    Mededelingen + ingekomen stukken

4.    Verkiezing en (her) benoeming bestuur

Simon legt binnen de bestuursperiode zijn functie van secretaris neer.

5.    Korte terugblik 2022

6.    Financiën:

a.    Kascontrole jaarrekening 2022 (bijlage)

Verlenen decharge door kascommissie

b.    Contributie (2024)

c.     Verkiezing kascommissie

7.    Speerpunt ATB Vereniging Marum

a.    Meer actieve fietsers

b.    Bestuur

8.    Rondvraag

9.    Afsluiting

 

Hapje en een drankje (i.v.m. andere activiteiten in sporthal max tot 21.30 uur

Nieuws Overzicht