Taken en verantwoordelijkheden

 

Het bestuur van de vereniging is verantwoordelijk voor alles en heeft de volgende taken te

vervullen:

 • Algemeen beleid (beleidsplan)
 • Financieel beleid
 • Coördinatie
 • Ondersteuning
 • Nieuw beleid

 

Voorzitter:

 • geeft mede uitvoering aan de eerdergenoemde taken van het bestuur
 • geeft leiding aan de vereniging
 • is verantwoordelijk voor het functioneren van het bestuur
 • is verantwoordelijk voor het functioneren van de bestuursleden
 • is verantwoordelijk voor de uitvoering van het algemeen beleid
 • leidt de bestuursvergaderingen en de ledenvergaderingen
 • is de officiële vertegenwoordiger van de vereniging
 • is aanspreekpunt voor derden

 

Secretaris:

 • geeft mede uitvoering aan de eerdergenoemde taken van het bestuur
 • is verantwoordelijk voor het samenstellen en verspreiden van de agenda van de bestuursvergaderingen en de ledenvergaderingen
 • is verantwoordelijk voor het notuleren van de bestuursvergaderingen en de ledenvergaderingen
 • is verantwoordelijk voor het verspreiden van de notulen van bovengenoemde vergaderingen
 • is verantwoordelijk voor het samenstellen van het jaarverslag t.b.v. de ledenvergadering
 • verzorgt de uitgaande correspondentie voor het bestuur
 • draagt zorg voor een correcte verwerking van de ingekomen stukken
 • draagt zorg voor de archivering
 • verzorgt de ledenadministratie en de aan- en afmeldingen bij de NTFU
 • verzorgt de subsidieaanvraag bij de gemeente iom dagelijks bestuur
 • verzorgt de te huren zaal / accommodatie bij SV Marum
 • verzorgt de verzekeringen via NTFU
 • is aanspreekpunt voor de leden en het bestuur

  

Penningmeester:

 • geeft mede uitvoering aan de eerdergenoemde taken van het bestuur
 • is verantwoordelijk voor de financiële huishouding
 • is verantwoordelijk voor het samenstellen van het financieel verslag t.b.v. de ledenvergadering
 • is verantwoordelijk voor het samenstellen van de begroting t.b.v. de ledenvergadering
 • verzorgt de dagelijkse financiële administratie
 • verzorgt de contributieadministratie
 • verzorgt het innen van de contributie

Team Captain Toertocht-/ Evenementen en Activiteitencommissie:

 • geeft mede uitvoering aan de eerdergenoemde taken van het bestuur
 • de Teamcaptain leidt de activiteitencommissie
 • is verantwoordelijk voor het activiteitenbeleid
 • verzorgt de activiteitenagenda
 • verzorgt het contact tussen bestuur en de activiteitencommissie

 

Team Captain Communicatie commissie:

 • geeft mede uitvoering aan de eerdergenoemde taken van het bestuur
 • de Teamcaptain geeft leiding aan de Communicatiecommissie (deze commissie verzorgt het stelselmatig leggen en onderhouden van goede wederzijdse betrekkingen tussen de vereniging en haar publieksgroepen)
 • is verantwoordelijk voor de website, nieuwsbrief of het clubblad
 • is verantwoordelijk voor het public relations beleid
 • is verantwoordelijk voor het communicatie- en persbeleid
 • verzorgt het contact tussen het bestuur en de public relations en communicatiecommissie

 

Teamcaptain Sponsorcommissie:

 • geeft mede uitvoering aan de eerdergenoemde taken van het bestuur
 • de Teamcaptain leidt de Sponsorcommissie (deze commissie verzorgt geldinzamelacties zoals Grote Club Actie e.a., werving sponsoren etc.)
 • is verantwoordelijk voor het fondsenwervingsbeleid
 • verzorgt het contact tussen het bestuur en de fondsenwerving commissie

 

Team Captain Pool commissie:

 • geeft mede uitvoering aan de eerdergenoemde taken van het bestuur
 • is verantwoordelijk voor incidentele opdrachten
 • verzorgt de uitvoering van incidentele opdrachten

 

Kascontrolecommissie:

De kascontrolecommissie is een commissie die bestaat uit ten minste 2 leden die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De benoeming geschiedt door de algemene ledenvergadering. Een lid kan ten hoogste 2 achtereenvolgende jaren zitting hebben in de kascontrolecommissie. Het bestuur is verplicht deze commissie inzage te geven in de boekhouding en de daarop betrekking hebbende bescheiden en om alle door haar gewenste inlichtingen te verstrekken. Als de commissie dat voor een juiste vervulling van haar taak noodzakelijk acht kan zij zich laten bijstaan door een extern deskundige.

De kascontrolecommissie brengt van haar onderzoek verslag uit aan de algemene ledenvergadering, vergezeld van een advies tot al dan niet goedkeuring van de jaarstukken. Na goedkeuring van de jaarstukken wordt het voorstel gedaan om kwijting (decharge) te verlenen aan het bestuur voor de door haar daarmee afgelegde rekening en verantwoording. 

 

Verenigingsstructuur, taken en verantwoordelijkheden zoals vastgesteld op de algemene ledenvergadering te Marum d.d. 19 november 2014.